[ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ] ದಿನಾಂಕ – 21ನೇ ಜೂನ್ 2021

  ಪರಿವಿಡಿ:  ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 1: 1. ಕಟಕಾಯನ ಅಥವಾ ಕರ್ಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ.   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 2: 1. ಸಮಗ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (IPDS). 2. ಎಬೋಲಾ ಔಟ್ ಬ್ರೆಕ್. 3. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ನಿರ್ಣಯದ ಕುರಿತ ಮತದಾನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದ ಭಾರತ.   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 3: 1. ಮೊನೊಕ್ಲೋನಲ್ (ಆಂಟಿಬಾಡಿ) ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳು. 2. ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡ ಅಕ್ರಮ HTBt ಹತ್ತಿ ಬೀಜಗಳ ಮಾರಾಟ. 3. ಹಬಲ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕ. …