[ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ] ದಿನಾಂಕ – 5 ಮಾರ್ಚ್ 2021

  ದಿನಾಂಕ – 5 ಮಾರ್ಚ್ 2021  ಪರಿವಿಡಿ : ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 1: 1. ಸುಲಲಿತ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (EoLI). 2. ನಗರಾಡಳಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ 2020.   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 2: 1. ವಿಷಯವಾರು ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ವಿಶ್ವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳು 2021. 2. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಸಾರಿಗೆ ಕಾರಿಡಾರ್.   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 3: 1. ಹರಿಯಾಣದ ಕೋಟಾ(ಮೀಸಲಾತಿ) ಕಾನೂನು. 2. ಭಾರತೀಯ ವಿಶೇಷ ಪಡೆ …