[ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ] ದಿನಾಂಕ – 8 ಫೆಬ್ರವರಿ 2021

  ಪರಿವಿಡಿ : ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 2: 1. ಸಚಿವರನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಆದೇಶವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್. 2. ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ (ಪರಿವರ್ತಿತ ಕೊಬ್ಬು) ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಕಡಿತಗಳಿಸಿದ FSSAI .   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 3: 1. ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು. 2. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಉರ್ಜಾ ಗಂಗಾ ಯೋಜನೆ. 3. ಹೋಪ್: ಅರಬ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೊದಲ ಯೋಜನೆ. 4. ಹಿಮನದಿಯ ಸ್ಫೋಟ …