ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ – 2020 ಕನ್ನಡ – 17 ನವೆಂಬರ್ 2020

  Join Our official Telegram Channel for Important Tips and Guidance: https://t.me/insightsIAStips ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ – 1   1. Poverty is the root cause of all the social evils in India. Comment (250 words) 1. ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಡತನವೇ ಮೂಲ ಕಾರಣವೇ .ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ. (250 ಪದಗಳು)   2. Critically examine the issues directed towards sustainable urbanization. …

ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ – 2020 ಕನ್ನಡ – 16 ನವೆಂಬರ್ 2020

  Join Our official Telegram Channel for Important Tips and Guidance: https://t.me/insightsIAStips ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ – 1   1. Discuss in what ways Sanskrit Literature has imparted diversity and richness to Indian Literature. (250 words) 1. ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸಿ. (250 ಪದಗಳು)   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ – 2   …

ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ – 2020 ಕನ್ನಡ – 14 ನವೆಂಬರ್ 2020

  Join Our official Telegram Channel for Important Tips and Guidance: https://t.me/insightsIAStips ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ – 1   1. ‘What is ‘labelling theory’ in sociology? Discuss its relevance in today’s times, how should one in a society address it? (250 words) 1. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ’ ಎಂದರೇನು? ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು? …

ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ – 2020 ಕನ್ನಡ – 13 ನವೆಂಬರ್ 2020

  Join Our official Telegram Channel for Important Tips and Guidance: https://t.me/insightsIAStips ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ – 1   1. Social control and socialization are two faces of same coin. Do you agree? Critically analyse. (250 words) 1. ಸಾಮಾಜಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು ಸಮರ್ಥಿಸಿ.? ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ. (250 ಪದಗಳು)   2. Analyse the rise of …

ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ – 2020 ಕನ್ನಡ – 12 ನವೆಂಬರ್ 2020

  Join Our official Telegram Channel for Important Tips and Guidance: https://t.me/insightsIAStips ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ – 1   1. What are Indian Miniatures? Discuss the evolution of the tradition of Indian Miniature Paintings. (250 words) 1) ಭಾರತೀಯ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳು ಯಾವುವು? ಭಾರತೀಯ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ. ಯಾವುವು?   2. Underline the chief characteristics of Mansabdari system, Discuss …

ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ – 2020 ಕನ್ನಡ – 11 ನವೆಂಬರ್ 2020

  Join Our official Telegram Channel for Important Tips and Guidance: https://t.me/insightsIAStips ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ – 1   1. What is a ‘city system’? Explain how and why reforming municipal bodies is crucial to reforming city systems. (250 words) 1. ‘ನಗರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ’ ಎಂದರೇನು? ನಗರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪುರಸಭೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. (250 …

ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ – 2020 ಕನ್ನಡ – 10 ನವೆಂಬರ್ 2020

  Join Our official Telegram Channel for Important Tips and Guidance: https://t.me/insightsIAStips ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ – 1   1. Examine how Demographic Dividend is affected by the lack of investment in the human capital. (250 words) 1. ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಲಾಭಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. (250 ಪದಗಳು)   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ – 2 …

ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ – 2020 ಕನ್ನಡ – 9 ನವೆಂಬರ್ 2020

  Join Our official Telegram Channel for Important Tips and Guidance: https://t.me/insightsIAStips ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ – 1   1. What are glacial outbursts? Discuss the concerns caused by such phenomena with suitable examples. (250 words) 1. ಹಿಮನದಿಯ ಪ್ರಕೋಪಗಳು ಯಾವುವು? ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ.  (250 ಪದಗಳು) 2. “The American revolution was essentially an economic …

ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ – 2020 ಕನ್ನಡ – 7 ನವೆಂಬರ್ 2020

  Join Our official Telegram Channel for Important Tips and Guidance: https://t.me/insightsIAStips ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ – 1   1) ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿರಿ.(250 ಪದಗಳು)   2) ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ ಎಂದರೇನು? ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆಯು ಭಾರತದ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು( ಫೆಡರಲ್) ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ?(250 ಪದಗಳು)   3) ಭಾರತದ LGBTQI (lesbian,Gay,Bisexual,Transgender,queer,Intersex) ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ತಾರತಮ್ಯ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ …

ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ – 2020 ಕನ್ನಡ – 6 ನವೆಂಬರ್ 2020

  Join Our official Telegram Channel for Important Tips and Guidance: https://t.me/insightsIAStips ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ – 1   ವಿಷಯ: ಬಡತನ ಮತ್ತು ಹಸಿವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. 1) ಭಾರತದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಬಡತನದ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಬಡತನಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಅದರ ಸಮಾಜದ ರಚನೆಯು ಹೌದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ?(250 ಪದಗಳು)   ವಿಷಯ: ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು. 2) ರಾಜಕೀಯವು ಅಪರಾಧಿಕರಣ ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು …

ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ – 2020 ಕನ್ನಡ – 5 ನವೆಂಬರ್ 2020

  Join Our official Telegram Channel for Important Tips and Guidance: https://t.me/insightsIAStips ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ – 1   ವಿಷಯ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ- ಅದರ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು. 1) ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಕಮಲಾದೇವಿ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ.(250 ಪದಗಳು)   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ -2   2) ಚುನಾವಣಾ …

ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ – 2020 ಕನ್ನಡ – 4 ನವೆಂಬರ್ 2020

  Join Our official Telegram Channel for Important Tips and Guidance: https://t.me/insightsIAStips ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ -2   ವಿಷಯ: ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ- ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಧಾರಗಳು, ವಿಕಸನ, ವೈಶಿಷ್ಟಗಳು, ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು,ಮಹತ್ವದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲ ರಚನೆ. 1) ಯುಎಸ್ ನ ಸಂವಿಧಾನವು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ನಿಬಂಧನೆ ಗಳಲ್ಲಿ ” ಒಡೆಯಲಾರದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಡೆಯಲಾರದ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು” ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಭಾರತವು, ” ಒಡೆಯಬಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಡೆಯಲಾರದ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು” ಹೊಂದಿದೆ. ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು …

ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ – 2020 ಕನ್ನಡ – 3 ನವೆಂಬರ್ 2020

  Join Our official Telegram Channel for Important Tips and Guidance: https://t.me/insightsIAStips ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ -1   ವಿಷಯ: ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಬಡತನ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ನಗರೀಕರಣ, ಅವುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು. 1) ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವಿತರಣೆಯು ದೇಶದ ವಿಶಾಲ ಭೌತಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ? ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ. (250 ಪದಗಳು)   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ -2   ವಿಷಯ:GS-2: ಆರೋಗ್ಯ,ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯ/ …

ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ – 2020 ಕನ್ನಡ – 2 ನವೆಂಬರ್ 2020

  Join Our official Telegram Channel for Important Tips and Guidance: https://t.me/insightsIAStips ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ -1   ವಿಷಯ: ಆಧುನಿಕ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸವು 18ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ- ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು. 1) ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಫಿ ಪರಂಪರೆಯ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿ. ಹಾಗೂ ಅವರ ಗುರಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? ವಿವರಿಸಿ.( 250 …

InsightsIAS Insights SECURE ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ

Join Our official Telegram Channel for Important Tips and Guidance : https://t.me/insightsIAStips     Secure ಉತ್ತರ ರಚನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 2013 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಕೌಶಲ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ನೆರವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವು 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಐಎಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ  ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿರುವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿ!   ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ Secure ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಹರ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ! …