ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ – 2020 ಕನ್ನಡ – 21 ಡಿಸೆಂಬರ 2020

  Join Our official Telegram Channel for Important Tips and Guidance: https://t.me/insightsIAStips ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ – 1   ವಿಷಯ : ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ವೈಲಕ್ಷಣಗಳು. 1.  Explain in detail the factors influencing the climate in India? Bring out the importance of winter sown crops in India? (250 words) 2. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಯುಗುಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ …

ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ – 2020 ಕನ್ನಡ – 19 ಡಿಸೆಂಬರ 2020

  Join Our official Telegram Channel for Important Tips and Guidance: https://t.me/insightsIAStips ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ – 1   1. Give an account of economic activities in the British type climate. Why is Lumbering so profitable in this climatic type? (250 words) 1. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಾದರಿ ವಾಯುಗುಣದಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಬರೆಯಿರಿ. ಪಿಟೋಪಕರಣಗಳ ಕಾರ್ಯ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರಲು ಕಾರಣವೇನು? (250 …

ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ – 2020 ಕನ್ನಡ – 18 ಡಿಸೆಂಬರ 2020

  Join Our official Telegram Channel for Important Tips and Guidance: https://t.me/insightsIAStips ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ – 1   ವಿಷಯ : ವಿಶ್ವ ಭೌತಿಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ವೈಲಕ್ಷಣಗಳು. 1.  Define Catchment area, Drainage basin and Watershed. Differentiate between the Himalayan River System and Peninsular River System. (250 Words) 1. ನದಿ ಪಾತ್ರ, ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ. ಹಿಮಾಲಯದ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ …

ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ – 2020 ಕನ್ನಡ – 10 ಡಿಸೆಂಬರ 2020

  Join Our official Telegram Channel for Important Tips and Guidance: https://t.me/insightsIAStips ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ – 1   ವಿಷಯ : ಭೂಕಂಪಗಳು, ಸುನಾಮಿ,ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಚಂಡಮಾರುತ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು. 1.Elucidate volcano formation, their types and structures associated with suitable examples. (250 words) 1. ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅವುಗಳ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಚನೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿ. Reference: Fundamentals of Physical …

ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ – 2020 ಕನ್ನಡ – 9 ಡಿಸೆಂಬರ 2020

  Join Our official Telegram Channel for Important Tips and Guidance: https://t.me/insightsIAStips ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ – 1   ವಿಷಯ : ವಿಶ್ವ ಭೌತಿಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ವೈಲಕ್ಷಣಗಳು 1. What do you understand by the continental drift theory ? Discuss the evidences in support of it and also throw light on the criticism faced by it. (250 words) 1. ಭೂಖಂಡಗಳ …

ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ – 2020 ಕನ್ನಡ – 8 ಡಿಸೆಂಬರ 2020

  Join Our official Telegram Channel for Important Tips and Guidance: https://t.me/insightsIAStips ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ – 1   Topic: Geomorphic Processes, Weathering Erosion and Mass Movements 1. What do you understand by weathering and mass movements? How does weathering, mass wasting and erosion change the landscape together? Explain. (250 words) 1. ಶಿಥಿಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಭೂ ಕುಸಿತವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. …

ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ – 2020 ಕನ್ನಡ – 7 ಡಿಸೆಂಬರ 2020

  Join Our official Telegram Channel for Important Tips and Guidance: https://t.me/insightsIAStips ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ – 1   ವಿಷಯ: ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ವೈಲಕ್ಷಣಗಳು 1. Discuss in detail the various Sources of Information about the interior of the earth. (250 words) 1. ಭೂಮಿಯ ಆಂತರಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ. (250 ಪದಗಳು) Reference: Class 11 Geography …

ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ – 2020 ಕನ್ನಡ – 5 ಡಿಸೆಂಬರ 2020

  Join Our official Telegram Channel for Important Tips and Guidance: https://t.me/insightsIAStips ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ – 1   1. Discuss the formation of Oceanic Currents. What is the significance and impact of these currents over local climate? Explain. (250 words) Reference: World Geography by G C Leong   1. ಸಾಗರಿಕ ಪ್ರವಾಹಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ. ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಯುಗುಣದ …

ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ – 2020 ಕನ್ನಡ – 4 ಡಿಸೆಂಬರ 2020

  Join Our official Telegram Channel for Important Tips and Guidance: https://t.me/insightsIAStips ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ – 1   ವಿಷಯ :  ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ವೈಲಕ್ಷಣಗಳು, ಭಾರತದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಗಳ ಪಾತ್ರ 1. What do you understand by idea of exclusive belonging? How far can the concept are applied to Indian cultural aspects. Comment. (250 words) 1. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ …

ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ – 2020 ಕನ್ನಡ – 3 ಡಿಸೆಂಬರ 2020

  Join Our official Telegram Channel for Important Tips and Guidance: https://t.me/insightsIAStips ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ – 1   ವಿಷಯ :  ಭೂಕಂಪಗಳು, ಸುನಾಮಿ,ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಚಂಡಮಾರುತ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು.. 1. Differentiate between tropical and extra-tropical cyclones. (250 words) 1. ಉಷ್ಣವಲಯದ ಮತ್ತು ಸಮಶಿತೋಷ್ಣ ವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತಗಳಿಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? (250 ಪದಗಳು) Reference: World physical geography by Savindra Singh/ G C Leong …

ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ – 2020 ಕನ್ನಡ – 2 ಡಿಸೆಂಬರ 2020

  Join Our official Telegram Channel for Important Tips and Guidance: https://t.me/insightsIAStips ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ – 1   ವಿಷಯ : ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು; ಬಡತನ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು; ನಗರೀಕರಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳು 1. What do you understand by the ‘age structure’ of a population? Discuss its relevance for economic development and growth. (250 words) 1. ‘ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ …

ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ – 2020 ಕನ್ನಡ – 1 ಡಿಸೆಂಬರ 2020

  Join Our official Telegram Channel for Important Tips and Guidance: https://t.me/insightsIAStips ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ – 1   ವಿಷಯ :  ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ವೈಲಕ್ಷಣಗಳು, ಭಾರತದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಗಳ ಪಾತ್ರ 1. Discuss the importance of participation of women in science; Do you think fewer participation of women in it is a reflection of our Indian society? …

ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ – 2020 ಕನ್ನಡ – 30 ನವೆಂಬರ್ 2020

  Join Our official Telegram Channel for Important Tips and Guidance: https://t.me/insightsIAStips ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ – 1   ವಿಷಯ :  ಭೂಕಂಪಗಳು, ಸುನಾಮಿ,ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಚಂಡಮಾರುತ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು. 1. What do you understand by ‘recurving of cyclones’? Discuss with recent examples and also focus the factors supporting such events. (250 words) 1. ಚಂಡಮಾರುತದ ಮರುಚಲನೆಯ ಅರ್ಥವೇನು? ಇತ್ತೀಚಿನ …

ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ – 2020 ಕನ್ನಡ – 28 ನವೆಂಬರ್ 2020

  Join Our official Telegram Channel for Important Tips and Guidance: https://t.me/insightsIAStips ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ – 2   1. Analyse how vaccine nationalism works against global public health and suggest the ways to overcome it. (250 words) 1. ಜಾಗತಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆಯಿರಿ. (250 …

ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ – 2020 ಕನ್ನಡ – 27 ನವೆಂಬರ್ 2020

  Join Our official Telegram Channel for Important Tips and Guidance: https://t.me/insightsIAStips ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ – 1   ವಿಷಯ  :  GS-1: ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ವೈಲಕ್ಷಣಗಳು, ಭಾರತದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ..  GS-2: ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಅನುಷ್ಟಾನದಿಂದಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. 1. What is “Love Jihad”? critically analyse the issues associated with the law against love jihad. (250 words) 1.  …

ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ – 2020 ಕನ್ನಡ – 26 ನವೆಂಬರ್ 2020

  Join Our official Telegram Channel for Important Tips and Guidance: https://t.me/insightsIAStips ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ – 1   ವಿಷಯ:  ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ವೈಲಕ್ಷಣಗಳು, ಭಾರತದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಗಳ ಪಾತ್ರ 1. What is Germany’s new boardroom quota for women? Can it be viewed as the next step in narrowing the gap of sexual inequality in the country? …

ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ – 2020 ಕನ್ನಡ – 25 ನವೆಂಬರ್ 2020

  Join Our official Telegram Channel for Important Tips and Guidance: https://t.me/insightsIAStips ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ – 1   1. Discuss the cause of origin of north-eastern monsoons and their impact on Indian economy in case of excess and deficit north-eastern monsoons. Why is it subdued this year? (250 words) 1. ಈಶಾನ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ (ಹಿಂಗಾರು) ಮಾರುತಗಳ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು …

ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ – 2020 ಕನ್ನಡ – 20 ನವೆಂಬರ್ 2020

  Join Our official Telegram Channel for Important Tips and Guidance: https://t.me/insightsIAStips ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ – 1   1. Examine whether globalization is a beneficial force or it erodes communities and widens the gap between the elites and the rest of the world. (250 words) 1. ಜಾಗತೀಕರಣವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಥವಾ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ …

ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ – 2020 ಕನ್ನಡ – 19 ನವೆಂಬರ್ 2020

  Join Our official Telegram Channel for Important Tips and Guidance: https://t.me/insightsIAStips ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ – 2   1. What do you understand by judicial barbarism? How democratic barbarism and judicial barbarism are related? Examine. (250 words) 1. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅನಾಗರಿಕತೆ   ಎಂದರೇನು ? ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅನಾಗರಿಕತೆ ಮತ್ತು  ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಒಂದಕೊಂದು ಹೇಗೆ   ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.ಪರಿಶೀಲಿಸಿರಿ (250 ಪದಗಳು)   2. Article 32 …

ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ – 2020 ಕನ್ನಡ – 18 ನವೆಂಬರ್ 2020

  Join Our official Telegram Channel for Important Tips and Guidance: https://t.me/insightsIAStips ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ – 2   1. India’s opting out of RCEP appears more debatable in terms of its economic rationale. Comment. (250 words) 1. ಭಾರತವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದ   ಹೊರಗುಳಿಯುವುದು ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ತಾರ್ಕಿಕತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ. (250 ಪದಗಳು)   2. Fake news is …