ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಐಚ್ಚಿಕ ವಿಷಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿ(Test Series) ಮತ್ತು ತರಗತಿಗಳು 2024

    CLICK HERE TO SUBSCRIBE     “ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ” ಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ರ‍್ಯಾಂಕ್‌ ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ  ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯು  ಯಾವಾಗಲೂ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ.  ಗರಿಷ್ಠವಾದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಿರುವುದು, ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗ, ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನ. ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನದ ಸಾಲುಗಳಂತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಯಾರಿಯು ಸಮಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು ಬರೆದರೆ ಗರಿಷ್ಠವಾದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತಿರಬೇಕು, ಅದರ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ …

Sansad TV: Diplomatic Dispatch- UN Peacekeeping & India’s role

    Introduction: On the 26th of July, two BSF personnel, Head Constable Shishupal Singh and Head Constable Sanwala Ram Vishnoi, who were part of the United Nations Peacekeeping Mission in the Democratic Republic of the Congo, were killed during a protest in an eastern town near the border with Uganda. This tragic incident has …

EDITORIAL ANALYSIS : Crafting safe Generative AI systems

  Source: The Hindu Prelims: Science and technology, Artificial intelligence(AI), Generative AI, Big Data, GANs, ChatGPT1 tool, DALL.E2 etc Mains GS Paper III and IV: Significance of technology for India, AI, indigenisation of technology and development of new technology. ARTICLE HIGHLIGHTS The Generative AI revolution will potentially unleash a wave of technical and social change. …

EDITORIAL ANALYSIS : A ‘fab’ way to conduct India-Japan tech diplomacy

    Source: The Hindu Prelims: Current events of international importance, India-Japan relations, INSC, semiconductors, Technology transfer, quad etc Mains GS Paper II: Bilateral, regional and global grouping involving India or affecting India’s interests etc   ARTICLE HIGHLIGHTS India and Japan agreed to collaborate on semiconductors in a bid to create a more resilient supply …

[Mission 2024] INSIGHTS DAILY CURRENT AFFAIRS + PIB SUMMARY 21 August 2023

  InstaLinks :  help you think beyond the issue but relevant to the issue from UPSC prelims and Mains exam point of view. These linkages provided in this ‘hint’ format help you frame possible questions ina your mind that might arise(or an examiner might imagine) from each current event. InstaLinks also connect every issue to …

Trinidad and Tobago

Mapping Source: ET India and Trinidad and Tobago have signed a memorandum of understanding (MoU) to share India Stack, a collection of open APIs and digital public goods designed to facilitate identity, data, and payment services on a large scale. Trinidad and Tobago is a country located in the southernmost part of the Caribbean. It …

Acoustic Side Channel Attacks

Facts for Prelims (FFP)    Source: TH  Context: A research paper titled “A Practical Deep Learning-Based Acoustic Side Channel Attack on Keyboards” published with the support of Durham University’s ethics committee reveals that Artificial Intelligence (AI) can be utilized to decipher passwords by analysing the sound produced by keystrokes. This method, known as Acoustic Side …

COP28: Gabon wraps up $500 million debt-for-nature swap

Facts for Prelims (FFP) Source: TOI  Context: Gabon has announced a ground-breaking $500 million debt-for-nature swap, making it the largest such deal in Africa and the second-largest in the world. Debt-for-nature swaps involve indebted developing nations seeking assistance from developed world financial institutions to pay off their debt in exchange for conservation efforts. Gabon’s debt …

Gene-edited mustard

Facts for Prelims (FFP)   Source: IE  Context: Researchers in India have made significant advancements in the breeding of mustard plants to create varieties with lower levels of glucosinolates, compounds that contribute to the pungency of mustard oil and meal. The low-glucosinolate mustard lines were developed using gene editing technology known as CRISPR/Cas9. By editing …

The issue with turmeric supplements

Facts for Prelims (FFP)   Source: TH  Context: Australia’s Therapeutic Goods Administration (TGA) issued a medical advisory regarding the potential risk of liver injury associated with the use of medicines and herbal supplements containing turmeric or its active ingredient, curcumin. The advisory was prompted by 18 reports of liver problems received by TGA, linked to …

Offshore wind power projects

Facts for Prelims (FFP) Source: LM  Context: The Union Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) has invited bids for surveying sites earmarked for offshore wind power projects in Tamil Nadu, India. What are offshore wind power projects? Offshore wind power projects involve generating electricity from wind turbines installed in bodies of water, typically oceans …

Jal Sansads

Content for Mains Enrichment Source: DTE  Context: Sheela Asopa, an educator in Rajasthan, has established student-led “jal sansads” (water parliaments) in over 150 schools in the Jodhpur district.   Under her guidance, these water parliaments have transformed water practices in schools, focusing on water conservation. Students actively engage in activities such as conducting water audits, …

Impact of Geopolitics on Clean Energy Targets

GS Paper 3  Syllabus: Environment Conservation    Source: IE  Context: The move to clean energy is complicated by geopolitical factors, particularly in the case of Indonesia’s nickel reserves, which are crucial for battery manufacturing.    What is geopolitics? Geopolitics refers to the interplay between geography, political power, and international relations, shaping how nations interact, cooperate, …