[ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ] ದಿನಾಂಕ – 29ನೇ ಜುಲೈ 2021

  ಪರಿವಿಡಿ:  ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 2: 1. ಸದನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. 2. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. 3. ತೆಲಂಗಾಣ ದಲಿತ ಬಂಧು ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು, ಮತ್ತು ಅದು ಏಕೆ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ? 4. MSMEಗಳಿಗೆ ‘ಪ್ರಿ-ಪ್ಯಾಕ್‌’ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ದಿವಾಳಿತನದ ಪ್ರಕರಣಗಳು.   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 3: 1. ಪಂಡಿತ್ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ …

Insights into Editorial: A judgment that must be taken in the right spirit

    Context: A constitutional amendment is a rare event. There have only been 104 such cases of those in the 71 years since the Constitution came into being. Rarer still is when a court strikes down a constitutional amendment, an event which has occurred only seven times before recent last week. Such a moment …

[Insights Secure STHIR– 2021] Mini Secure Revision Test: 31 July 2021

  Click on EACH question to post/upload you answers. How to Follow Secure Initiative? How to Self-evaluate your answer?  STHIR – 2021: YEARLONG TIMETABLE Join IPM 3.0 to get an assured review of 2 secure answers everyday   General Studies – 1   1. “The health of the hills determines the prosperity of the plains.” Elaborate …