[ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ] ದಿನಾಂಕ – 26ನೇ ಜುಲೈ 2021

  ಪರಿವಿಡಿ:  ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 1: 1. ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆದ ರಾಮಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ. 2. ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್.   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ  2: 1. ಸಾಗರೋತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರು. 2. ‘ಮಕ್ಕಳ ಸಬಲೀಕರಣ’ಕ್ಕಾಗಿ-PM CARES ಯೋಜನೆ. 3. ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ‘ಜಂಟಿ ಕ್ರಮ’ದ ಚೌಕಟ್ಟು. 4. ಚೀನಾದ ವೂಲ್ಫ್ ವಾರಿಯರ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ.   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 3: 1. ಜಲ …

Insights into Editorial: Money changer: On need for an official digital currency

    Context: The Reserve Bank of India (RBI) recently said that it has been working towards a phased implementation strategy central bank digital currency (CBDC). While the move has been welcomed by industry stakeholders, a few statements made by RBI have stoked concerns regarding the future of virtual currencies (VCs) such as bitcoin, ether …

[Insights Secure – 2021] Daily UPSC Mains Answer Writing Practice: 27 July 2021

  Click on EACH question to post/upload you answers. How to Follow Secure Initiative? How to Self-evaluate your answer?  STHIR – 2021: YEARLONG TIMETABLE Join IPM 3.0 to get an assured review of 2 secure answers everyday   General Studies – 1   Topic: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising …

How far are India’s internal security challenges linked with border management?

Topic: Security challenges and their management in border areas – linkages of organized crime with terrorism. 7. How far are India’s internal security challenges linked with border management? (250 words) Reference:  Insights on India Why the question: The question is from the static portions of GS paper III, part Security challenges and their management in …

Critically examine the impact of commercialization of sea-floor mining on marine life.

Topic: Conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment. 6. Critically examine the impact of commercialization of sea-floor mining on marine life. (250 words) Reference:  Live Mint Why the question: The article explains how digging up the ocean floor for metals could prove disastrous. Key Demand of the question: Critically examine the impact of commercialization …

Discuss the concerns associated with growth of e-commerce in India. Do you think over-stringent regulations would lower consumer welfare, work against small businesses, and stifle innovation?

Topic: Effects of liberalization on the economy, changes in industrial policy and their effects on industrial growth. 5. Discuss the concerns associated with growth of e-commerce in India. Do you think over-stringent regulations would lower consumer welfare, work against small businesses, and stifle innovation?  (250 words) Reference:  Live Mint Why the question: The article explains …

A Hindu-Hindi definition threatens to override a superordinate civic identity underlined by the Indian Constitution. Elucidate.

Topic: Functions and responsibilities of the Union and the States, issues and challenges pertaining to the federal structure, devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein. 4. A Hindu-Hindi definition threatens to override a superordinate civic identity underlined by the Indian Constitution. Elucidate. (250 words) Reference:  Indian Express Why the question: …

Critically analyse the effectiveness of government policies and programs to tackle the food crisis during COVID 19 pandemic in India.

Topic: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. 3. Critically analyse the effectiveness of government policies and programs to tackle the food crisis during COVID 19 pandemic in India. (250 words) Reference:  The Hindu Why the question: The article highlights the lessons from India’s …

Revival of SAARC is necessary and it can also contribute positively to the current Afghan situation. Do you agree? Comment.

Topic: Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India’s interests. 2. Revival of SAARC is necessary and it can also contribute positively to the current Afghan situation. Do you agree? Comment. (250 words) Reference:  Indian Express Why the question: The article presents the case of reviving SAARC. Key Demand of the …

Discuss in detail the major impacts of National Rural Livelihoods Mission on the society of India.

Topic: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. 1. Discuss in detail the major impacts of National Rural Livelihoods Mission on the society of India. (250 words) Reference:  orfonline.org Why the question: The National Rural Livelihoods Mission which completed the first phase of ten …