[ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ] ದಿನಾಂಕ – 4ನೇ ಜೂನ್ 2021

    ಪರಿವಿಡಿ:  ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 2: 1. ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ. 2. ಜಾತಿ ವರ್ಗಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ NREGS ವೇತನ ಪಾವತಿ. 3. ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾನದಂಡಗಳು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. 4. ಮತದಾನದಿಂದ ದೂರವುಳಿದ ಭಾರತವನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ .   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 3: 1. ಶುಕ್ರಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಾಸಾದ ಎರಡು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಘೋಷಣೆ. 2. ಎಂಟನೇ ಜಾಗತಿಕ ಸಾರಜನಕ ಸಮ್ಮೇಳನ. 3. ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ಸರಕುಸಾಗಣೆ ಹಡಗಿನಿಂದ ತೈಲ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು …

Insights into Editorial: Significant progress in SDGs on clean energy, health: NITI index

      Context: India saw significant improvement in the Sustainable Development Goals (SDGs) related to clean energy, urban development and health in 2020, according to the NITI Aayog’s 2020 SDG Index. However, there has been a major decline in the areas of industry, innovation and infrastructure as well as decent work and economic growth. …

[Insights Secure STHIR– 2021] Mini Secure Revision Test: 5 June 2021

  Click on EACH question to post/upload you answers. How to Follow Secure Initiative? How to Self-evaluate your answer?  STHIR – 2021: YEARLONG TIMETABLE Join IPM 3.0 to get an assured review of 2 secure answers everyday   General Studies – 2   1. Discuss about Indian states’ progress in achieving Sustainable Development Goals (SDGs) in …

Amidst evident dependency both India and Bangladesh have for each other for security and stability. Account for the importance of consolidation of ties between the two countries and discuss the issues that need to be addressed.

3. Amidst evident dependency both India and Bangladesh have for each other for security and stability. Account for the importance of consolidation of ties between the two countries and discuss the issues that need to be addressed. (250 words) Reference: The Hindu