[ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ] ದಿನಾಂಕ – 1ನೇ ಜೂನ್ 2021

  ಪರಿವಿಡಿ:  ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 2: 1. ದೇಶದ್ರೋಹ ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. 2. ‘ವಿಶ್ವ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ ಉಷ್ಣವಲಯದ ರೋಗಗಳ ದಿನ’: ಜನವರಿ 30. 3. ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಮದು ಪಟ್ಟಿ ಎಂದರೇನು? 4. ಭಾಷಾನ್ ಚಾರ್‌ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ, ಸಾವಿರಾರು ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಗಳು. 5. ಮೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ದಂಪತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಚೀನಾ.   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 3: 1. 5G-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ.   ಪೂರ್ವಭಾವಿ …

[Insights Secure STHIR– 2021] Daily UPSC Mains Answer Writing Practice: 2 June 2021

  Click on EACH question to post/upload you answers. How to Follow Secure Initiative? How to Self-evaluate your answer?  STHIR – 2021: YEARLONG TIMETABLE Join IPM 3.0 to get an assured review of 2 secure answers everyday   General Studies – 1   Topic: population and associated issues, poverty and developmental issues, urbanization, their problems and …

Which doctrine of Kant lends support to ideas of human dignity and human rights? How? Explain.

Topic: Contributions of moral thinkers and philosophers from India and world. 7. Which doctrine of Kant lends support to ideas of human dignity and human rights? How? Explain. (250 words) Reference:  jstor.org Why the question: The question is based on the Kantian philosophy of human dignity and importance of human rights. Key Demand of the …

Elaborate upon the efficacy of National food security act and targeted public distribution system during the ongoing pandemic led crisis.

Topic: Issues related to direct and indirect farm subsidies and minimum support prices; Public Distribution System- objectives, functioning, limitations, revamping; issues of buffer stocks and food security; Technology missions; economics of animal-rearing. 6. Elaborate upon the efficacy of National food security act and targeted public distribution system during the ongoing pandemic led crisis. (250 words) …

“Child labour had been progressively waning in recent years with government policies and intervention but the pandemic has reversed this trend in India”, analyse.

Topic: Welfare schemes for vulnerable sections of the population by the Centre and States and the performance of these schemes; mechanisms, laws, institutions and Bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections. 5. “Child labour had been progressively waning in recent years with government policies and intervention but the pandemic has reversed …

The official secrecy law is in direct skirmish with the Right to Information Act, 2005. Examine the statement in the context of recent Covid 19 pandemic policies.

Topic: Important aspects of governance, transparency and accountability, e-governance applications, models, successes, limitations, and potential; citizens charters, transparency & accountability and institutional and other measures. 4. The official secrecy law is in direct skirmish with the Right to Information Act, 2005. Examine the statement in the context of recent Covid 19 pandemic policies. (250 words) …

India cannot be in denial about mental health issues anymore. Comment.

Topic: Issues relating to development and management of Social Sector/Services relating to Health, Education, Human Resources. 3. India cannot be in denial about mental health issues anymore. Comment. (250 words) Reference:  The Hindu Why the question: The article presents to us the importance of making mental health a public health priority in the country. Key …

Do you agree that regionalism in India seems to be a result of rising cultural aggressiveness? Deliberate.

Topic: Effects of globalization on Indian society, Social empowerment, communalism, regionalism & secularism. 2. Do you agree that regionalism in India seems to be a result of rising cultural aggressiveness? Deliberate. (250 words) Reference:  Times of India Why the question: The question is based on the theme of rising cultural aggressiveness and its impact on …

Should India implement a child limit? Analyse and suggest if One-Child Policy would be effective for population control in India?

Topic: population and associated issues, poverty and developmental issues, urbanization, their problems and their remedies. 1. Should India implement a child limit? Analyse and suggest if One-Child Policy would be effective for population control in India? (250 words) Reference:  The Hindu Why the question: China will for the first time allow couples to have a …