[ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ] ದಿನಾಂಕ – 31ನೇ ಮೇ 2021

  ಪರಿವಿಡಿ:  ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 1: 1. ಈ ಬಾರಿ ಕೇರಳವನ್ನು, ತಡವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿರುವ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು.   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 2: 1. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿರಿಯರಿಗಾಗಿ ‘ಬೆಲ್ ಆಫ್ ಫೇತ್’ ಎಂಬ ಯೊಜನೆ. 2. COVID ಪೀಡಿತ ಮಕ್ಕಳ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ,PM CARES ಯೋಜನೆ. 3. ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. 4. ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಮತದಾರ, ಅಥವಾ ಡಿ- ವೋಟರ್. 5. ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮುದಾಯ (ECOWAS).   ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ …

Insights into Editorial: A ‘reform wave’ Lakshadweep could do without

    Context: Praful Khoda Patel, who took additional charge as Administrator, Lakshadweep, in December last year, is in the news for having introduced a slew of draft legislation that will have a wide-ranging impact on the islands: The Lakshadweep Animal Preservation Regulation, 2021; The Prevention of Anti-Social Activities Regulation (PASA); The Lakshadweep Panchayat Regulation, …

[Insights Secure STHIR– 2021] Daily UPSC Mains Answer Writing Practice: 1 June 2021

    Click on EACH question to post/upload you answers. How to Follow Secure Initiative? How to Self-evaluate your answer?  STHIR – 2021: YEARLONG TIMETABLE Join IPM 3.0 to get an assured review of 2 secure answers everyday   General Studies – 1   Topic: Role of women and women’s organization, population and associated issues, poverty …

Outline the main principles of idealism in the context of international relations.

Topic: Ethical issues in international relations and funding; corporate governance. 7. Outline the main principles of idealism in the context of international relations. (250 words) Reference:  Ethics, Integrity and Aptitude by G Subba Rao and P. N. Roy Chowdhury Why the question: The question is about the main principles of idealism applied to the context …

What are the seven varieties of intelligence which Howard Gardener included in emotional intelligence? Explain.

Topic: Emotional intelligence-concepts, and their utilities and application in administration and governance. 6. What are the seven varieties of intelligence which Howard Gardener included in emotional intelligence? Explain. (250 words) Reference:  Ethics, Integrity and Aptitude by G Subba Rao and P. N. Roy Chowdhury Why the question: The question is based on the theme of …

“Cryptocurrency will lead the next phase of digital revolution. India must not miss the bus.” Elaborate.

Topic: Awareness in the fields of IT, Space, Computers, robotics, Nano-technology, biotechnology and issues relating to intellectual property rights. 5. “Cryptocurrency will lead the next phase of digital revolution. India must not miss the bus.” Elaborate. (250 words) Reference:  Indian Express Why the question: The article highlights the need for coherent cryptocurrency policy and the …

The pandemic has made us realize that no single health care system can provide satisfactory answers to all the health needs of modern society. There is a need for an inclusive and integrated health care regime. Elucidate.

Topic: Issues relating to development and management of Social Sector/Services relating to Health, Education, Human Resources. 4. The pandemic has made us realize that no single health care system can provide satisfactory answers to all the health needs of modern society. There is a need for an inclusive and integrated health care regime. Elucidate. (250 …

The draft legislation of reforms in Lakshadweep with the aim of transforming Lakshadweep into a renowned international tourist destination bags stringent criticism. Comment.

Topic: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. 3. The draft legislation of reforms in Lakshadweep with the aim of transforming Lakshadweep into a renowned international tourist destination bags stringent criticism. Comment. (250 words) Reference:  The Hindu Why the question: The article highlights the …

Dalit women are more vulnerable to violence in our country due to Systematic and structural discrimination; In this backdrop explain why India’s Dalit women are vulnerable to sexual violence? Also critically examine role of Indian judicial system in protecting these survivors.

Topic: Role of women and women’s organization, population and associated issues, poverty and developmental issues, urbanization, their problems and their remedies. 2. Dalit women are more vulnerable to violence in our country due to Systematic and structural discrimination; In this backdrop explain why India’s Dalit women are vulnerable to sexual violence? Also critically examine role …

Tarun Tejpal case judgment needs to be overturned. Else, it will remain as a bad precedent that impedes the workplace safety of women. Critically analyse.

Topic: Role of women and women’s organization, population and associated issues, poverty and developmental issues, urbanization, their problems and their remedies. 1. Tarun Tejpal case judgment needs to be overturned. Else, it will remain as a bad precedent that impedes the workplace safety of women. Critically analyse. (250 words) Reference:  The Hindu Why the question: …