[ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ] ದಿನಾಂಕ – 28ನೇ ಮೇ 2021

  ಪರಿವಿಡಿ:  ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 1: 1. ರುವಾಂಡಾ ಜನಾಂಗೀಯ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ.   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 2: 1. ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (MPLADS). 2. ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ: ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ. 3. UAEಯ ಗೋಲ್ಡನ್ ವೀಸಾ ಯೋಜನೆ. 4. ಗಾಜಾ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು “ಯುದ್ಧಾಪರಾಧ” ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 3: 1. ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ …

Insights into Editorial: Govt must urgently reform subsidies to create fiscal space

    Introduction: India’s growth forecasts are now 1-2 percentage points lower owing to the second wave of coronavirus. Economic uncertainty has escalated sky high as result. Because of the pandemic’s harsher incidence this year and no clarity of exit from its miseries anytime soon, income support is now imperative. The government can no longer …

[Insights Secure STHIR– 2021] Mini Secure Revision Test: 29 May 2021

  Click on EACH question to post/upload you answers. How to Follow Secure Initiative? How to Self-evaluate your answer?  STHIR – 2021: YEARLONG TIMETABLE Join IPM 3.0 to get an assured review of 2 secure answers everyday   General Studies – 1   1. Root cause of poverty in India is that structure of society is …