[ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ] ದಿನಾಂಕ – 26ನೇ ಮೇ 2021

  ಪರಿವಿಡಿ:   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 1: 1. ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಮೂನ್.   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 2: 1. ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಿರುವ ಸಮಿತಿ. 2. ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಂಟರ್ ಯೋಜನೆ. 3. ಕ್ಸಿನ್‌ಜಿಯಾಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿನ ದಮನಕಾರಿ ನೀತಿಯ ಕುರಿತು ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ ಚೀನಾ. 4. ಗಾಜಾಪಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಬ್ಲಿಂಕೆನ್.   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ …

Insights into Editorial: Expanding the scope of POCSO

  Context: Recently, the Supreme Court had to injunct an interpretation of ‘skin-to-skin contact’ given by the Bombay High Court. Another fundamental defect of POCSO is its inability to deal with historical cases. Over the last nine years, India has sought to “protect children from offences of sexual assault, sexual harassment and pornography” through the …

[Insights Secure STHIR– 2021] Daily UPSC Mains Answer Writing Practice: 27 May 2021

    Click on EACH question to post/upload you answers. How to Follow Secure Initiative? How to Self-evaluate your answer?  STHIR – 2021: YEARLONG TIMETABLE Join IPM 3.0 to get an assured review of 2 secure answers everyday   General Studies – 1   Topic: The Freedom Struggle — its various stages and important contributors/contributions from …

Deliberate upon the development of green intellectual property and explain its significance in achieving environmental sustainability in India.

  Topic: Conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment. 7. Deliberate upon the development of green intellectual property and explain its significance in achieving environmental sustainability in India. (250 words) Reference: Down to Earth Why the question: The question is based on the theme of developing green intellectual property. Key Demand of the question: …

Explain how data driven approach possibly will help India deal with the future disruptions from climate change? Suggest reforms desirable in India’s data ecosystem

  Topic: Conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment. 6. Explain how data driven approach possibly will help India deal with the future disruptions from climate change? Suggest reforms desirable in India’s data ecosystem (250 words) Reference:  Financial Express Why the question: Article highlights the importance of data driven approach in dealing with the …

Examine the urgent need to strengthen the public distribution system and the MGNREGS to deal with the pandemic induced distress in the rural areas.

  Topic: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. 4. Examine the urgent need to strengthen the public distribution system and the MGNREGS to deal with the pandemic induced distress in the rural areas. (250 words) Reference:  The Hindu Why the question: The article …

Explain the objectives of new Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021. Also, analyse the concerns with the non-compliance.

  Topic: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. 3. Explain the objectives of new Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021. Also, analyse the concerns with the non-compliance. (250 words) Reference:  The Hindu Why the question: ‘The Information Technology …

Highlights the challenges in the success of a two-state solution to the Israel-Palestine conflict and analyse the amicability of one-state solution for the same.

  Topic: Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India’s interests. 2. Highlights the challenges in the success of a two-state solution to the Israel-Palestine conflict and analyse the amicability of one-state solution for the same. (250 words) Reference:  The Hindu Why the question: The article highlights the challenges in the …

Compare and contrast Non-cooperation movement   from the civil disobedience movement.

  Topic: The Freedom Struggle — its various stages and important contributors/contributions from different parts of the country 1. Compare and contrast Non-cooperation movement   from the civil disobedience movement. (250 words) Reference:  Modern Indian history by Bipin Chandra Why the question: The question is from the static portions of GS paper I , part modern …