[ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ] ದಿನಾಂಕ – 20ನೇ ಮೇ 2021

  ಪರಿವಿಡಿ:  ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 1: 1. ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳು.   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 2: 1. ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುಯುವಿಕೆ. 2. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ. 3. ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಅಂತರ್ಗತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (CBID) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 3: 1. ನಾಸಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಏಜೆನ್ಸಿಯ‘ಸೌರ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ’ 2. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಬೀಜಿಂಗ್‌ನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಹೊಸ ನೀತಿ.   …

Insights into Editorial: A collage of laws that leaves the worker out in the cold

    Context: As COVID-19 destroys lives and livelihoods, an unprepared government has rendered low-paid, informal workers, who constitute 91% of the workforce, totally hapless, pushing them further into poverty. Imagine if these same informal workers had social security (including free basic curative care in public clinics and hospitals, the elderly had old age pensions, …

[Insights Secure STHIR– 2021] Daily UPSC Mains Answer Writing Practice: 21 May 2021

Click on EACH question to post/upload you answers. How to Follow Secure Initiative? How to Self-evaluate your answer?  STHIR – 2021: YEARLONG TIMETABLE Join IPM 3.0 to get an assured review of 2 secure answers everyday   General Studies – 2   Topic: Effect of policies and politics of developed and developing countries on India’s interests, …

Do you think the Weberian model of traditional bureaucracy in India is obsolete and beside the point in present day public services?  Examine.

Topic: Public/Civil service values and Ethics in Public administration: Status and problems; ethical concerns and dilemmas in government and private institutions; laws, rules, regulations and conscience as sources of ethical guidance; accountability and ethical governance; strengthening of ethical and moral values in governance; ethical issues in international relations and funding; corporate governance. 7. Do you …

Private Cryptocurrencies are best treated as risky investment assets rather than actual currencies in the age of renewed inflation fears. Analyse.

Topic: Indian Economy and issues relating to planning, mobilization, of resources, growth, development and employment. 6. Private Cryptocurrencies are best treated as risky investment assets rather than actual currencies in the age of renewed inflation fears. Analyse. (250 words) Reference:  Live Mint Why the question: The question is based on the theme of private Cryptocurrencies …

What is retrospective taxation? What has been the trend in India with respect to retrospective amendments of taxes? Explain.

Topic: Indian Economy and issues relating to planning, mobilization, of resources, growth, development and employment. 5. What is retrospective taxation? What has been the trend in India with respect to retrospective amendments of taxes? Explain. (250 words) Reference:  Indian Express Why the question: British oil company Cairn Energy Plc is suing Air India in New …

Although Africa has been aggressively engaged with China, it wants India to act as a balancer and net security provider. Discuss.

Topic: Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India’s interests. 4. Although Africa has been aggressively engaged with China, it wants India to act as a balancer and net security provider. Discuss. (250 words) Reference:  Hindustan Times Why the question: The article presents to us the new opportunities in India-Africa relations. …

Covid-19 demands a new model of citizen-focused governance, do you agree? Comment.

Topic: Important aspects of governance, transparency and accountability, e-governance applications, models, successes, limitations, and potential; citizens charters, transparency & accountability and institutional and other measures. 3.  Covid-19 demands a new model of citizen-focused governance, do you agree? Comment. (250 words) Reference:  Times of India Why the question: The article explains in detail how Covid demands …

Explain the possible implications for the States of the interpretation of the 102nd Amendment by the Supreme Court in the Maratha reservation case.

Topic: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. 2. Explain the possible implications for the States of the interpretation of the 102nd Amendment by the Supreme Court in the Maratha reservation case. (250 words) Reference:  The Hindu Why the question: The article highlights the …

India is trying to balance between its old ties with Palestine and growing relations with Israel. Elaborate with examples.

Topic: Effect of policies and politics of developed and developing countries on India’s interests, Indian diaspora. 1. India is trying to balance between its old ties with Palestine and growing relations with Israel. Elaborate with examples. (250 words) Reference:  The Hindu Why the question: The article talks of the India’s role amidst the ongoing issues …