[ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ] ದಿನಾಂಕ – 10ನೇ ಮೇ 2021

  ಪರಿವಿಡಿ:   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 1: 1. ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ 2. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ.   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 2: 1. ಕಪ್ಪು ಶಿಲೀಂಧ್ರ. 2. ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಭೆ.   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 3: 1. ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಬಳಿಯ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಚೀನಾ ರಾಕೆಟ್ ನ ಅವಶೇಷಗಳು.   ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು: 1. ಸಿನಾಬಂಗ್ ಪರ್ವತ. 2. ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಧಾಮ್. 3. ಡ್ರಗ್ 2-ಡಿಯೋಕ್ಸಿ-ಡಿ-ಗ್ಲೂಕೋಸ್ (2-DG). …

[Insights Secure STHIR– 2021] Daily UPSC Mains Answer Writing Practice: 11 May 2021

Click on EACH question to post/upload you answers. How to Follow Secure Initiative? How to Self-evaluate your answer?  STHIR – 2021: YEARLONG TIMETABLE Join IPM 3.0 to get an assured review of 2 secure answers everyday   General Studies – 1   Topic: Modern Indian history from about the middle of the eighteenth century until the …

You are the District Magistrate in a district where a significant number of transgenders reside. While discrimination against the community is well known, commuters increasingly complain of harassment at their hands, especially at traffic junctions where transgenders are mostly involved in begging. This, at times, also leads to traffic management issues. You have received a number of complaints in this regard and have to act quickly to resolve it. However, a group of transgender associations argue that begging is their only source of livelihood. Given the situation, answer the following:

Topic: Case Study 7. You are the District Magistrate in a district where a significant number of transgenders reside. While discrimination against the community is well known, commuters increasingly complain of harassment at their hands, especially at traffic junctions where transgenders are mostly involved in begging. This, at times, also leads to traffic management issues. …

How does the OSIRIS-REx Mission of NASA help to understand the origin and evolution of the Earth? Explain.

Topic: Awareness in the fields of IT, Space, Computers, robotics, Nano-technology, biotechnology and issues relating to intellectual property rights. 6. How does the OSIRIS-REx Mission of NASA help to understand the origin and evolution of the Earth? Explain.  (250 words) Reference:  Indian Express Why the question: On May 11, NASA’s Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, …

What are the problems being faced by the Power Sector? How can these problems be resolved with the help of Draft National Electricity Policy 2021? Explain.

Topic: Infrastructure: Energy, Ports, Roads, Airports, Railways etc. 5. What are the problems being faced by the Power Sector? How can these problems be resolved with the help of Draft National Electricity Policy 2021? Explain. (250 words) Reference:  Financial Express Why the question: Draft National Electricity Policy 2021 has been released by the Ministry of …

Discuss the problems and prospects of a possible National Health Services in the country.

Topic: Issues relating to development and management of Social Sector/Services relating to Health, Education, Human Resources. 4. Discuss the problems and prospects of a possible National Health Services in the country. (250 words) Reference:  The Hindu Why the question: The article narrates the idea of a possible national health service in India. Key Demand of …

With the backdrop of the pandemic advanced use of digital technologies has led to deepening socio-economic inequalities in the country. critically examine.

Topic: Issues relating to poverty and hunger. 3. With the backdrop of the pandemic advanced use of digital technologies has led to deepening socio-economic inequalities in the country. critically examine. (250 words) Reference:  The Hindu Why the question: The article talks about decoding inequality in a digital world. Key Demand of the question: Critically analyse …

Explain how broadening the Quad’s current strategic orientation to improve economic links could result in a win-win situation for all parties concerned.

Topic: Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India’s interests. 2. Explain how broadening the Quad’s current strategic orientation to improve economic links could result in a win-win situation for all parties concerned. (250 words) Reference:  Times of India Why the question: The editorial explores how broadening the Quad’s current strategic …

Of all the battles fought by British, the Battle of Buxar cemented  the way for expansion and consolidation of British Empire in India. Elucidate.

Topic: Modern Indian history from about the middle of the eighteenth century until the present- significant events, personalities, issues. 1. Of all the battles fought by British, the Battle of Buxar cemented  the way for expansion and consolidation of British Empire in India. Elucidate. (250 words) Reference:  Modern Indian history by Spectrum Publications Why the …