[ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ] ದಿನಾಂಕ – 20ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2021

  ಪರಿವಿಡಿ :  ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 1:  1. ಖಜುರಾಹೊ ದೇವಾಲಯಗಳು.   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 2: 1. ARC ಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ 2. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೀಡ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆ. 3. ಕ್ಸಿನ್‌ಜಿಯಾಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ ಚೀನಾವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ: HRW. 4. ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಂಡಳಿ.   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 3: 1. ಮಂಗಳನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ …

Insights into Editorial: The Election Commission of India cannot be a super government

  Introduction: Elections bring the Election Commission of India (ECI) into sharp focus as this constitutional body superintends, directs and controls the conduct of elections. It is the constitutional duty of the ECI to ensure that the elections held are free and fair.   Role of Election Commission of India: Election commission plays a vital …

[Insights Secure STHIR– 2021] Daily UPSC Mains Answer Writing Practice: 21 April 2021

Click on EACH question to post/upload you answers. How to Follow Secure Initiative? How to Self-evaluate your answer?  STHIR – 2021: YEARLONG TIMETABLE Join IPM 3.0 to get an assured review of 2 secure answers everyday   General Studies – 2   Topic: Parliament and State legislatures—structure, functioning, conduct of business, powers & privileges and issues …

Why certain values like anonymity are important for civil servant and not for politicians? Explain with examples.

Topic: Aptitude and foundational values for Civil Service, integrity, impartiality and nonpartisanship, objectivity, dedication to public service, empathy, tolerance and compassion towards the weaker-sections. 7. Why certain values like anonymity are important for civil servant and not for politicians? Explain with examples. (250 words) Reference:  Ethics, Integrity and Aptitude by Lexicon Publications Why the question: …

Differentiate the Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2020 from the existing EIA Notification, 2006.  Does it compromise the existing principles of environmental sustainability? Comment.

Topic: Conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment. 6. Differentiate the Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2020 from the existing EIA Notification, 2006.  Does it compromise the existing principles of environmental sustainability? Comment. (250 words) Reference:  The Hindu Why the question: The question is premised on the theme of EIA.   Key Demand of …

The problems of Prevention of Corruption Act (PoCA), 1988 was only partially addressed by the amendments of 2018. There is a need for a delicate balancing act between probity and economic activity. Critically examine.

Topic: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. 5. The problems of Prevention of Corruption Act (PoCA), 1988 was only partially addressed by the amendments of 2018. There is a need for a delicate balancing act between probity and economic activity. Critically examine. (250 …

Present an analysis of the risks faced by children in a world increasingly powered by virtual reality and artificial intelligence (AI) and the safeguards to be put in place.

Topic: GS-2: Issues relating to development and management of Social Sector/Services relating to Health, Education, Human Resources. GS-3: Science and Technology- developments and their applications and effects in everyday life. 4. Present an analysis of the risks faced by children in a world increasingly powered by virtual reality and artificial intelligence (AI) and the safeguards …

Examine the major reasons for abolition of Intellectual Property Appellate tribunal. Do you think it was a missed opportunity to develop the home-grown jurisprudence on patent law?

Topic: GS-2: Statutory, regulatory and various quasi-judicial bodies. GS-3: Awareness in the fields of IT, Space, Computers, robotics, Nano-technology, biotechnology and issues relating to intellectual property rights. 3. Examine the major reasons for abolition of Intellectual Property Appellate tribunal. Do you think it was a missed opportunity to develop the home-grown jurisprudence on patent law? …

Critically examine the roles and responsibilities of National Human Rights Commission.

Topic: Statutory, regulatory and various quasi-judicial bodies. 2. Critically examine the roles and responsibilities of National Human Rights Commission. (250 words) Reference:  Indian Express Why the question: The question is straightforward and is based on the theme of NHRC. Key Demand of the question: One is expected to critically examine the roles and responsibilities of …

Explain the rationale behind extension of ordinance making power of the executives in our country. How has it is been often misused? Discuss with suitable examples.

Topic: Parliament and State legislatures—structure, functioning, conduct of business, powers & privileges and issues arising out of these. 1. Explain the rationale behind extension of ordinance making power of the executives in our country. How has it is been often misused? Discuss with suitable examples. (250 words) Reference:  The Hindu Why the question: The article …