[ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ] ದಿನಾಂಕ – 7ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2021

  ಪರಿವಿಡಿ : ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 1: 1. ಶಾಖ ಅಲೆ/ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಎಂದರೇನು?   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 2: 1. ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ 3 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 2. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕರಡು ನೀತಿ. 3. ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಒಪ್ಪಂದ ಸಂಘಟನೆ.(NATO)   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 3: 1. ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. 2. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅವಶೇಷಗಳು.   ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು: 1. ಸಂಚಾರಿ …

Insights into Editorial: A good start: On rare diseases and government support for treatment

  Context: Recently, the Ministry of Health and Family Welfare has approved the National Rare Disease Policy 2021. The recent notification of the National Policy for Rare Diseases 2021 after various interventions, including the court, is pegged on this principle of inclusion. The Delhi High Court had directed the Centre to set up a Rare …

[Insights Secure STHIR– 2021] Daily UPSC Mains Answer Writing Practice: 8 April 2021

Click on EACH question to post/upload you answers. How to Follow Secure Initiative? How to Self-evaluate your answer?  STHIR – 2021: YEARLONG TIMETABLE Join IPM 3.0 to get an assured review of 2 secure answers everyday   General Studies – 1   Topic: Structure, organization and functioning of the Executive and the Judiciary—Ministries and Departments of …

Do you think the interlinking of river in India is a sustainable water management practice? Analyse with suitable examples.

Topic: Conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment. 7. Do you think the interlinking of river in India is a sustainable water management practice? Analyse with suitable examples. (250 words) Reference:  Indian Express Why the question: The article presents the case of Ken-Betwa river linking project.   Key Demand of the question: One is …

Recent Mumbai cyber-attacks point to the need to rethink what constitutes a force and what a justified response can be. In this context analyse   issues in contextualizing cyber-attack.

Topic: Challenges to internal security through communication networks, role of media and social networking sites in internal security challenges, basics of cyber security; money laundering and its prevention. 6.  Recent Mumbai cyber-attacks point to the need to rethink what constitutes a force and what a justified response can be. In this context analyse   issues in …

Climate justice is vital for India for realizing its green commitment to ensure its developmental and global targets of climate change. Explain.

Topic: Conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment. 5. Climate justice is vital for India for realizing its green commitment to ensure its developmental and global targets of climate change. Explain. (250 words) Reference:  The Hindu Why the question: The article explains that along with comparable levels of commitments, there need to be equally …

Explain in what way attitude and Behaviour can be a game changer in addressing the problems of food wastage in India.

Topic: GS-2: Issues relating to poverty and hunger. GS-4: Attitude: content, structure, function; its influence and relation with thought and behaviour; moral and political attitudes; social influence and persuasion. 4. Explain in what way attitude and Behaviour can be a game changer in addressing the problems of food wastage in India. (250 words) Reference:  Indian …

Myanmar crisis is India’s opportunity to develop long-term refugee policy. Analyse.

Topic: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. 3. Myanmar crisis is India’s opportunity to develop long-term refugee policy. Analyse. (250 words) Reference:  Indian Express Why the question: The column in Indian express presents to us the ongoing Myanmar refugee crisis and emphasizes on …

Access to justice for the deprived is a constitutional decree to ensure fair treatment under our legal system.  In this context, analyse the success of Lok Adalat in India.

Topic: Structure, organization and functioning of the Executive and the Judiciary—Ministries and Departments of the Government; pressure groups and formal/informal associations and their role in the Polity. 1. Access to justice for the deprived is a constitutional decree to ensure fair treatment under our legal system.  In this context, analyse the success of Lok Adalat …