[ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ] ದಿನಾಂಕ – 3ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2021

  ಪರಿವಿಡಿ :  ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 1: 1. ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗ ಅಂತರ ವರದಿ.   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 2: 1. ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿ, 2. ಜಂಟಿ ಸಮಗ್ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ (JCPOA).   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 3: 1. ಹರಿಯಾಣದ ಮೀಸಲಾತಿ (ಕೋಟಾ) ಕಾನೂನು. 2. ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಸಂಹಿತೆಯ ಸಾಮರಸ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (HSN ಕೋಡ್). 3. ನಾಸಾದ ಇನ್ಸೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್.   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ …

Insights into Editorial: Prudence prevails: on speculation about inflation

  Context: The Finance Ministry has put to rest all speculation about the inflation targeting framework that will guide the interest rate decisions of the RBI’s Monetary Policy Committee over the five-year period starting on April 1. In a terse notification, the Department of Economic Affairs announced that the inflation target for the quinquennium ending …

[Insights Secure STHIR– 2021] Daily UPSC Mains Answer Writing Practice: 5 April 2021

Click on EACH question to post/upload you answers. How to Follow Secure Initiative? How to Self-evaluate your answer?  STHIR – 2021: YEARLONG TIMETABLE Join IPM 3.0 to get an assured review of 2 secure answers everyday   General Studies – 1   Topic: Social empowerment 1. Do you agree Panchayat Raj can prove to be a …

Rampant use of antibiotics in farm industry has adversely affected humans and animals. Examine.

Topic: Issues related to direct and indirect farm subsidies and minimum support prices; Public Distribution System- objectives, functioning, limitations, revamping; issues of buffer stocks and food security; Technology missions; economics of animal-rearing. 7. Rampant use of antibiotics in farm industry has adversely affected humans and animals. Examine. (250 words) Reference:  Down to Earth Why the …

What factors make forest fires a concern? What efforts are being taken to protect forests from fire in India? Discuss.

Topic: Conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment. 6. What factors make forest fires a concern? What efforts are being taken to protect forests from fire in India? Discuss. (250 words) Reference:  India Express Why the question: The article explains why forest fires break out in the spring, and why they have been so …

India’s fight against the reappearance of the coronavirus is a test necessitating strengthened data and better science. Discuss.

Topic: Science and Technology- developments and their applications and effects in everyday life. 5. India’s fight against the reappearance of the coronavirus is a test necessitating strengthened data and better science. Discuss. (250 words) Reference:  The Hindu Why the question: The article talks about the missing science pillar in the COVID response. Key Demand of …

Analyse the challenges associated with the pledge for net-zero emissions by the mid-century.

Topic: Conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment. 4. Analyse the challenges associated with the pledge for net-zero emissions by the mid-century. (250 words) Reference:  Times of India Why the question: The article analyses the challenges associated with the pledge for net-zero emissions by the mid-century. Key Demand of the question: Analyse the challenges …

Enactment of the Places of Worship Act, 1991 in its current format damages the liberty of belief, faith and worship to all. Critically examine.

Topic: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. 3. Enactment of the Places of Worship Act, 1991 in its current format damages the liberty of belief, faith and worship to all. Critically examine. (250 words) Reference:  The Hindu. Why the question: The article explains …

Megacities are engine of economic growth. Highlight the problems faced by Megacities in India. Do you agree that there is need of faster pace of spatial development in India? Elucidate.

Topic: population and associated issues, poverty and developmental issues, urbanization, their problems and their remedies. 2. Megacities are engine of economic growth. Highlight the problems faced by Megacities in India. Do you agree that there is need of faster pace of spatial development in India? Elucidate. (250 words) Reference:  Economic Times Why the question: The …

Do you agree Panchayat Raj can prove to be a silver bullet for development and empowerment of women in India? Analyse.

Topic: Social empowerment 1. Do you agree Panchayat Raj can prove to be a silver bullet for development and empowerment of women in India? Analyse. (250words) Reference:  The Hindu Why the question: The article discusses the role that Panchayat Raj can play in the development and empowerment of Women in India. Key Demand of the …