[ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ] ದಿನಾಂಕ – 15 ಮಾರ್ಚ್ 2021

  ಪರಿವಿಡಿ :  ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 2:   1. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಗಣಿತ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ: 2. ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕೋಶ. 3. ‘ಮುಕ್ತ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್‌ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಕ್ವಾಡ್ ನಾಯಕರು.   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 3: 1. ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ಆಯೋಗ (CAQM). 2. ಪೌರಾಣಿಕ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಿತಿ. 3. ‘ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ’ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ.   …

Insights into Editorial: Quad leaders: Committed to free, open, secure and prosperous Indo-Pacific region

    Context: Leaders of the four-nation QUAD have reaffirmed that they are striving to ensure that the Indo-Pacific is accessible, dynamic and governed by international law and bedrock principles such as freedom of navigation and peaceful resolution of disputes, and free from coercion, sending a clear message to China which is flexing its muscles …

[Insights Secure STHIR– 2021] Daily UPSC Mains Answer Writing Practice: 16 March 2021

Click on EACH question to post/upload you answers. How to Follow Secure Initiative? How to Self-evaluate your answer?  STHIR – 2021: YEARLONG TIMETABLE Join IPM 3.0 to get an assured review of 2 secure answers everyday   General Studies – 1   Topic: Welfare schemes for vulnerable sections of the population by the Centre and States …

You are the Head of a film production company, which has not been doing well financially for some time. Your company is now relying on its forthcoming movie, which is about to be released shortly. The movie has a cast of reliable actors and even before its release; trade pundits have predicted that the movie will be a hit. However, you face a conundrum as one of the actors in the movie is a citizen of a neighboring country with which relations have been disturbed and a war like situation exists. While the political atmosphere was different when the movie was being filmed, now there is a widespread public demand, with a local political party at the forefront, for replacing the actor from the movie or a ban on the release of the movie itself, if the actor is not replaced. While you are aware of the mood of the nation and the public repercussions of releasing the movie in its present form, you also know that it is not feasible to replace him at this stage as he has a substantial role in the movie. There is also a section in the film fraternity that does not want you to compromise in the wake of threat by the local party as it compromises freedom of speech and expression as well as artistic creativity.  What are the options available to you? Evaluate each of the options and state their merits and demerits. What course of action would you take and why?.

Topic: Case study – Public/Civil service values and Ethics in Public administration: Status and problems; ethical concerns and dilemmas in government and private institutions; laws, rules, regulations and conscience as sources of ethical guidance; accountability and ethical governance; strengthening of ethical and moral values in governance; ethical issues in international relations and funding; corporate governance. …

With changing the nature of wars, it’s time for the military to change into a future force while taking note of the rapidly changing technological landscape. Elaborate.

Topic: Achievements of Indians in science & technology; indigenization of technology and developing new technology. 6. With changing the nature of wars, it’s time for the military to change into a future force while taking note of the rapidly changing technological landscape. Elaborate.  (250 words) Reference:  The Hindu Why the question: The article highlights the …

An approach that takes into account peculiarities and constraints of states, investment in infrastructure and links farmer producer groups with markets can put agriculture on a high growth trajectory.  Comment.

Topic: Major crops-cropping patterns in various parts of the country, – different types of irrigation and irrigation systems storage, transport and marketing of agricultural produce and issues and related constraints; e-technology in the aid of farmers. 4. An approach that takes into account peculiarities and constraints of states, investment in infrastructure and links farmer producer …

Any revision or reform of a country’s land laws can still be an intensely political process, as reforming land policies serves to change relationships within and between communities, as well as between communities and the state. Comment with respect to independent India.

Topic: Land reforms in India. 3.  Any revision or reform of a country’s land laws can still be an intensely political process, as reforming land policies serves to change relationships within and between communities, as well as between communities and the state. Comment with respect to independent India. (250 words) Reference:  Indian economy by Uma …

Haryana’s legislation that mandates reservation to locals in private jobs opens up debates on the growing job crunch, threats of sub-nationalism and a diminishing role of states in the job creation matrix. Critically analyse.

Topic: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. 2. Haryana’s legislation that mandates reservation to locals in private jobs opens up debates on the growing job crunch, threats of sub-nationalism and a diminishing role of states in the job creation matrix. Critically analyse. (250 …

Discuss the challenges in implementation of the recent policy of providing reservation to economically weaker sections (EWS). Do you think the reservation should be based on economic criteria instead of caste? Explain.

Topic: Welfare schemes for vulnerable sections of the population by the Centre and States and the performance of these schemes; mechanisms, laws, institutions and Bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections. 1. Discuss the challenges in implementation of the recent policy of providing reservation to economically weaker sections (EWS). Do you …