[ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ] ದಿನಾಂಕ – 1 ಮಾರ್ಚ್ 2021

  ಪರಿವಿಡಿ :   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 1: 1. ಸಿಟಿ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್  (ನಗರ ನಾವೀನ್ಯತೆ ವಿನಿಮಯ – CIX). 2. ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಬಿದಿರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ (NECBDC).   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 2: 1. ಏಷ್ಯಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ (AIIB).   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 3: 1. PSLV-C 51 ಉಡಾವಣೆ. 2. ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (TEQIP). 3. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ …

Insights into Editorial: ‘Lateral entry’ into bureaucracy: reason, process, and controversy

  Context: Recently, the Union Public Service Commission (UPSC) issued an advertisement seeking applications “from talented and motivated Indian nationals willing to contribute towards nation building” for three posts of Joint Secretary and 27 of Director in central government Departments. These individuals, who would make a “lateral entry” into the government secretariat, would be contracted …

[Insights Secure STHIR– 2021] Daily UPSC Mains Answer Writing Practice: 2 March 2021

Click on EACH question to post/upload you answers. How to Follow Secure Initiative? How to Self-evaluate your answer?  STHIR – 2021: YEARLONG TIMETABLE Join IPM 3.0 to get an assured review of 2 secure answers everyday   General Studies – 1   Topic: Modern Indian history from about the middle of the eighteenth century until the …

What do you understand by the following quote? “The ignorant man pronounces, the wise man questions and reflects” -Aristotle 

Topic:  Contributions of moral thinkers and philosophers from India and world. 7. What do you understand by the following quote? “The ignorant man pronounces, the wise man questions and reflects” -Aristotle   (150 words) Structure of the answer: Introduction: Begin by explain the quote in brief. Directive: Body: Even in this hypercompetitive world, we hear many ignorant …

What do you understand by the following quote? “Thinking is the talking of the soul with itself” -Plato

Topic:  Contributions of moral thinkers and philosophers from India and world. 6.  What do you understand by the following quote? “Thinking is the talking of the soul with itself” -Plato  (150 words) Structure of the answer: Introduction: Begin by explain the quote in brief. Body: Plato was an Athenian philosopher and have many quotes on wide …

Loan waivers are a populist short term fix rather than a long term solution. Examine.

Topic:  Inclusive growth and issues arising from it. 5. Loan waivers are a populist short term fix rather than a long term solution. Examine. (250 words) Reference: The Hindu Why the question: At least two of the five poll-bound states today rushed to announce populist schemes hours ahead of the election dates being announced. Tamil …

Decentralized systems are the quintessential patrons of simplicity. The 15th Finance Commission missed its chance to fix imbalances and pre-empt deeper political discontent over federalism. Comment.

Topic:  Appointment to various Constitutional posts, powers, functions and responsibilities of various Constitutional Bodies. 4. Decentralized systems are the quintessential patrons of simplicity. The 15th Finance Commission missed its chance to fix imbalances and pre-empt deeper political discontent over federalism. Comment. (250 words) Reference: Live Mint Why the question: The 15th FC report is unprecedented in …

Lawmaking should not be a mechanical stamping of the government’s legislative proposals but their careful examination by the Parliament. Discuss this statement in the light of the role played by parliamentary committees.

Topic:  Parliament and State legislatures—structure, functioning, conduct of business, powers & privileges and issues arising out of these. 3. Lawmaking should not be a mechanical stamping of the government’s legislative proposals but their careful examination by the Parliament. Discuss this statement in the light of the role played by parliamentary committees. (250 words) Reference: Indian …

Anti Defection law has reduced legislators to being accountable primarily to the party and failed to preserve the stability of governments. Critically Comment.

Topic:  Parliament and State legislatures—structure, functioning, conduct of business, powers & privileges and issues arising out of these. 2. Anti Defection law has reduced legislators to being accountable primarily to the party and failed to preserve the stability of governments. Critically Comment. (250 words) Reference: Indian Polity by M. Laxmikanth. Why the question: This question …

The colonial encounter, the birth of the new intelligentsia, the nuanced conversation with the West or its ‘Enlightenment’ philosophies, and the rigorous process of inner churning led to what is generally regarded as the ‘Bengal Renaissance’. Elaborate.

Topic: Modern Indian history from about the middle of the eighteenth century until the present- significant events, personalities, issues. 1. The colonial encounter, the birth of the new intelligentsia, the nuanced conversation with the West or its ‘Enlightenment’ philosophies, and the rigorous process of inner churning led to what is generally regarded as the ‘Bengal …