ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ – 2020 ಕನ್ನಡ – 14 ನವೆಂಬರ್ 2020

  Join Our official Telegram Channel for Important Tips and Guidance: https://t.me/insightsIAStips ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ – 1   1. ‘What is ‘labelling theory’ in sociology? Discuss its relevance in today’s times, how should one in a society address it? (250 words) 1. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ’ ಎಂದರೇನು? ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು? …

ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ – 2020 ಕನ್ನಡ – 13 ನವೆಂಬರ್ 2020

  Join Our official Telegram Channel for Important Tips and Guidance: https://t.me/insightsIAStips ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ – 1   1. Social control and socialization are two faces of same coin. Do you agree? Critically analyse. (250 words) 1. ಸಾಮಾಜಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು ಸಮರ್ಥಿಸಿ.? ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ. (250 ಪದಗಳು)   2. Analyse the rise of …